ಯೋಗವು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಚೇತನವನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಿಂತನೆ, ಕ್ರಿಯೆ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ – ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ ನೆಲೆ-ಸೆಲೆ: Ideas of Jabbar Samo

ವೈಭವಗಳ ಮೆರೆಸು,ನೈಜ ಕಲಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮರೆಸಿದೆ.ಕುಣಿಯುವ,ಕುಣಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮೂಲ ನೆಲೆ-ಸೆಲೆಗಳನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಮೂಲೆಗುಂಪು ಮಾಡಿವೆ.ಇಡೀ ಆಟ ಬೇಕೇ?.ಗಾನ-ನ್ರತ್ಯ-ಹಾಸ್ಯವೆಂದು 5-6 ಮಂದಿ 'ಭಯಂಕರ ಕುಣಿತಪಟು'ಗಳಿದ್ದರೆ ಸಾಲದೆ?,ಎಂಬ ನಿಲುಮೆಗೆ ನಾವು ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.ಬಯಲಾಟ,ತಾಳಮದ್ದಲೆಗ

ಳು ಬೋರಲು ಬೀಳುವ ದಿನಗಳು ಬಂದೇ ಬಿಟ್ಟವು.ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು,ಇಷ್ಟು ಬೇಗನೇ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ!

ವಾಚಿಕ....ಅತಿ ವಾಚಾಲತ್ವದ ಹರಟೆಯೆನಿಸಿ ಸೋಲಪ್ಪಿ,ಒಪ್ಪಿ,ಮುದುರಿಹೋದುದರ ಲಾಭ ಗಾನವೈಭವ

ಕ್ಕೂ ದಕ್ಕಿದೆ,ದಕ್ಕದಿರುತ್ತದೆಯೇ??!.ಈ ಹಾನಿ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿಯಾಗದು.ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಭಾಗದ ವೇಷದತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಒಲವು ಎಂದು ಹೀಗೆ ಅಥವಾ ಹಾಗೇ ಸುಮ್ಮನೇ ಕೇಳಿದರೆ,ಶೇಕಡಾ 75 ರಷ್ಟು ಮಂದಿಗಳ ಉತ್ತರ...ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷ!!

ಮೊದಲು ಇದಕ್ಕೆ ಜನ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲಾಂತಿತ್ತು.ಈಗ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ.ಎಲ್ಲರ ಗುರಿ 'ನಾಟ್ಯ ವೈಭವ'ದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ...6 ಭಾಗವತರು,6ಚೆಂಡೆವಾದಕರ ಸ್ವರ-ಕರ ಕಸರತ್ತಿಗೆ ಮೈ ಹುಡಿ ಮಾಡುವುದು!!.ಇವೆಲ್ಲಾ

ಕಾಲ ಪ್ರೇರಿ(ಷಿ)ತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು,ನಿಮಗಾಗದಿದ್ದರೆ ಸುಮ್ಮನಿರಿ.ಯುವಕರನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ(???)ಕ್ಕೆ ಸೆಳೆಯುವ ಕೈಂಕರ್ಯವಿದು...ಗದರಿದರೆ ಆದರಿಸುವವರಾರು?.

ಶಿವ...ಶಿವಾ...ಮಂದಭಾಗ್ಯರು ನಾವು!

Learn More

ತುಳುವೆರ್

Tuluvas are a Dravidian speaking ethnic group, found in southwest Konkan coastal areas. Tuluvas historically belonged to the warrior class, on other sect agriculture, fishing and hunting formed the important occupation of Tulu people. In earlier days Tuluva men were known for martial arts known as Garadi (Gymnasiums).[6]

Tuluvas practice various forms of Hinduism including; Folk Hinduism, Brahminism, Vaishnavism, Snake, worship, Spirit Worship and Smartism.

Many notable people who belonged to a Tuluva community and who natively speak Tulu Language, Tuluvas have been fore-fornt in many field's and many of them have marked and excelled in various fields

Learn More

ಸಂಸ್ಕೃತಿ - Quiz

 1. When was Vishwa Tulu Sammelana held?
  • December 2008
  • December 2010
  • December 2009
  • December 2007
 2. Why does ’Aati Kalenja’ visit homes in Tulu Nadu in the month of Aati?
  • To indicate that the month of Aati is over
  • To ward off evil spirits and diseases
  • To convey the message of Emperor Bali
  • To begin the cutting of the crop
 3. What do you call the umbrella made of palm leaves, held by Aati Kalenja?
  • Tatra
  • Kedinjel
  • Toppige
  • Gaggara
 4. Who published the Tulu-English dictionary in 1886?
  • Reverend Manner
  • Reverend Kittel
  • Hegan
  • Father Muller
 5. Whose rule was majorly confined to parts of Tulu Nadu?
  • Gangas
  • Alupas
  • Chalukyas
  • Rashtrakutas
 6. During  Aati Amavaasye people have the drink made from the bark of which tree?
  • Jack fruit
  • Alstonia Scholaris / Milkwood Pine/ Ditabark
  • Banyan
  • Indian gooseberry / Nelli Kayi / Amla
 7.  Historically, which river separates from Tulu Nadu from Kerala?
  • Varahi
  • Chandragiri
  • Netravati
  • Kaveri
 8. Which famous Tulu theater actor acted in Adoor Gopalakrishnan’s Malayalam movie ‘Vidheyan?
  • Devadas Kapikad
  • Naveen D Padil
  • Vamana Nandavara
  • Anand Bolar
 9. Which great poet invited Kannadigas, Telugoids and Tuluvas to enjoy his poetry by saying ‘ayyayya chenaadudene Kannadigaru, rayyamanchidiyene  Teluga, ayyayya encha porlandendu Tuluvaru maiyyubbi kelabekanna!’
  • Muddana
  • Ratnakara Varni
  • Kunda Verma
  • Charukeerti
 10. What is the original name(moola nama) of ‘Kallurti’ bhoota?
  • Kalkuda
  • Kaali
  • Kalkutiga
  • Katyayini
 11. According  to Hindu cosmology, which one of the following regions became Tulu Nadu?
  • Yaksha Loka
  • Kinnara Loka
  • Naga Loka
  • Deva Loka
 12. ‘kang gla, taare gla onje tale athth’ – what is the meaning of this Tulu saying?
  • Areca nut tree and coconut tree are not the same
  • Though the task done is same charge according to the person’s financial status
  • Relationship and business are two entirely different aspects and not to be mixed
  • Treat everyone as equal
 13. Which is the birth place of warriors of Tulu Nadu – Koti and Chennaya?
  • Padumale
  • Veeramale
  • Elumale
  • Kemmale
 14. Which is the special game played during the month of Aati?
  • Marbles
  • Tip-cat / Chinni Daandu
  • Chenne Mane
  • Game of dice / Pagade
 15. Who is the author of Tulu epic – ‘Shree Bhagavato’?
  • Nrupa Tunga
  • Vishnu Tunga
  • Naranappa
  • Muddana
 16. Which is the first movie to be released in Tulu language?
  • Pagetta Puge
  • Bisatti Babu
  • Udald Tudar
  • Enna Tangadi
 17. Who among the following served as the wrestler in Mayippadi Palace and was famous for super human feats?
  • Agoli Manjanna
  • Maroli Chomanna
  • Pulkuru Baacha
  • Hydroose
 18. Who is the mother of Koti and Chennaya?
  • Deyi Baiditi
  • Kinnidaru
  • Chennamma
  • Ponnamma
 19. Which two rivers meet in Mangalore/Kudla?
  • Netravati, Varahi
  • Netravati, Payaswini
  • Netravati, Chandragiri
  • Netravati, Gurupura
 20. During the reign of which king did the ‘Aliya Kattu’ tradition come into place in coastal Karnataka?
  • Kunda Verma
  • Bommarasa
  • Bhootala Pandya
  • Nagarasa

Answers:

 1. December 2009
 2. To ward off evil spirits and diseases
 3. Tatra
 4. Reverend Manner
 5. Alupas
 6. Alstonia Scholaris / Milkwood Pine/ Ditabark
 7. Chandragiri
 8. Naveen D Padil
 9. Ratnakara Varni
 10. Kaali
 11. Naga Loka
 12. Though the task done is same charge according to the person’s financial status
 13. Padumale
 14. Chenne Mane
 15. Vishnu Tunga
 16. Enna Tangadi
 17. Pulkuru Baacha
 18. Deyi Baidithi
 19. Netravati, Gurupura
 20. Bhootala Pandya
Learn More

Matrimony

An Exclusive Matrimony Site for your Own Community. Register Free!

 

Learn More